ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศเรื่อง กำหนดสถานที่ควบคุม บุคคลกระทำผิด ฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศเรื่อง กำหนดสถานที่ควบคุม บุคคลกระทำผิด ฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 1/2563 เรื่องกำหนดสถานที่ควบคุม ที่ลงนามโดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ได้กำหนดสถานที่ควบคุม ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ดังนี้

ประกาศ กำหนดสถานที่ควบคุม

ข้อ 1 กรณีที่มีการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นผู้ร่วมกระทำการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเป็นผู้ใช้ ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนการกระทำเช่นว่าน้ัน หรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ส่งตัวไปควบคุมสถานที่ ดังต่อไปนี้

ครม.นัดพิเศษ เห็นชอบประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 1 เดือน นายกฯ เตือนระวังทำผิดกฎหมาย (คลิป) บิ๊กตู่ ตั้ง บิ๊กป้อม กำกับ-ควบคุม แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ม็อบคณะราษฎร ถึงทำเนียบฯ สำเร็จ ปิดล้อมชุมนุม พร้อมตะโกนขับไล่บิ๊กตู่

(1) กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

(2) กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ค่ายนวมินทราชินี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ข้อ 2 ในการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อกำหนดนี้ ให้ใช้มาตรการตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยระมัดระวังมิให้มีการปฏิบัติท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควร ให้หัวหน้าผู้ควบคุมสถานที่มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาในการควบคุม การเยี่ยม ได้ตามที่เห็นสมควร โดยให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

เรียบเรียง siamstreet

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ