พระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 25 นาย

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 25 นาย

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล โดยมีเนื้อหาระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 25 นาย ดังนี้

1. ว่าที่พันตรี เอกศักดิ์ ทองช้อย เป็น พันตรี

2. ว่าที่ร้อยโท ณัฐพงษ์ เสือใหญ่ เป็น ร้อยโท

3. ว่าที่ร้อยโท เดวิษ จารุกิจเสรี เป็น ร้อยโท

4. ว่าที่ร้อยโท ธนภัทร ปิ่นตบแต่ง เป็น ร้อยโท

5. ว่าที่ร้อยตรี วิทยา ต่ายแจ้ง เป็น ร้อยตรี

6. ว่าที่ร้อยตรี อารุณ คุ้มศิริ เป็น ร้อยตรี

7. ว่าที่ร้อยตรี กิติพงษ์ ตาอ้อน เป็น ร้อยตรี

8. ว่าที่ร้อยตรี โกญจนาท จันทนะชาติ เป็น ร้อยตรี

9. ว่าที่ร้อยตรี ฐานรัฐ ปานุทัย เป็น ร้อยตรี

10. ว่าที่ร้อยตรี ปณิธาน หันจางสิทธิ์ เป็น ร้อยตรี

11. ว่าที่ร้อยตรี พงศกร บุญส่ง เป็น ร้อยตรี

12. ว่าที่ร้อยตรี พัชรวัฒน์ กิจธนิตอนันต์ เป็น ร้อยตรี

13. ว่าที่ร้อยตรี วชิราวุธ วงศ์อภัย เป็น ร้อยตรี

14. ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ แม้นพรม เป็น ร้อยตรี

15. ว่าที่ร้อยตรี สิทธิพงษ์ เอกประดิษฐ์ เป็น ร้อยตรี

16. ว่าที่ร้อยตรี สุรธัส เฟื่องฟูลอย เป็น ร้อยตรี

17. ว่าที่ร้อยตรี พีรวิชญ์ ศรีโคตร เป็น ร้อยตรี

18. ว่าที่ร้อยตรี ศรันย์ อกตัน เป็น ร้อยตรี

19. ว่าที่ร้อยตรี ธนกร ต๊ะมูล เป็น ร้อยตรี

20. ว่าที่ร้อยตรี พงศธร อินต๊ะวงศ์ เป็น ร้อยตรี

21. ว่าที่ร้อยตรี ภาณุพันธุ์ แสงงาม เป็น ร้อยตรี

22. ว่าที่ร้อยตรี วัชรินทร์ ศิริคุณ เป็น ร้อยตรี

23. ว่าที่ร้อยตรี ภูมิทัศน์ ตระกูลรุ่ง เป็น ร้อยตรี

24. ว่าที่ร้อยตรี ธานาวินท์ ธนินท์ยาศักดิ์ เป็น ร้อยตรี

25. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ประภาพรรณ โกไศยกานนท์ เป็น ร้อยตรีหญิง

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2562 ลำดับที่ 5 และลำดับที่ 25 ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม พุทธศักราช 2562 ลำดับที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 และลำดับที่ 7 ถึงลำดับที่ 24 ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พุทธศักราช 2562

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน.

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ