ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี ออกหนังสือห้ามข้าราชการ จนท.รัฐ ออกนอกจังหวัด

ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี ออกหนังสือห้ามข้าราชการ จนท.รัฐ ออกนอกจังหวัด

วันที่ 30 เม.ย.2564 ที่ผ่านมา มีรายงานว่านายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี ลงนามในหนังสือที่ สฎ 0017.5/ว2947 ลงวันที่ 30 เม.ย.2564 เรื่อง ห้ามข้าราชการและบุคลากรภาครัฐออกนอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม นายกเทศมนตรีเมืองนาสาร และนายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก

โดยหนังสือระบุว่า เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบา ดของ CV-19 ในระดับประเทศ พบจำนวนผู้ติดรายใหม่ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับสถานการณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบผู้ติดรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก และยังพบว่า ข้าราชการบางส่วน ยังมีการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นปกติ ทำให้ไม่สามารถลดการหยุดยั้ง CV-19 ได้ รวมทั้งข้าราชการบางส่วน เมื่อเดินทาง กลับมาปฏิบัติราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ย ง เพื่อให้การเฝ้าระวัง สกัดกั้นยับยั้งป้องกัน และควบคุมCv-19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความ ในข้อ 7(1) และข้อ 13 ของข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงกำหนดมาตรการ ดังนี้

1.ห้ามข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนบุคลากรหน่วยงานของรัฐในสังกัด เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยไม่ได้รับอนุญาต

2.กรณีจำเป็นต้องออกนอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานนายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำกับดูแลแล้วแต่กรณี

3.กรณีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานนายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แจ้งเหตุผลความจำเป็น และขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง

4.กรณีเมื่อได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ปฏิบัติตามมาตร การของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

โดยให้ดำเนินการและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทำตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ