ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ

เมื่อเวลา 17.55 น.วันที่ 20 มี.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯพร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปทอดพระเนตรงานโครงการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร พร้อมทรงเปิดวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ รักษาการแทน รมว.ศึกษาธิการ นายเด่นชัย ศรีจุลฮาต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 ม.ร.ว.พรรณนภา ดิศกุล ที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร พร้อมข้าราชการ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯอยุธยา เปิดวิทย าลัยเสริมทักษะพระภิกษุ

การนี้ ได้เสด็จฯ ไปยังพิพิธภัณฑ์วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร เสด็จฯ เข้าภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ จปร. เพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการ แล้วเสด็จฯ ไปยังอาคารพิพิธภัณฑ์ตาลปัตร(หอกลอง) ทอดพระเนตรการจัดแสดงตาลปัตร พัดรองที่ระลึก จากนั้นประทับรถยนต์ไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังพลับพลาพิธีหน้าอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย อาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปลูกต้นจัน เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ปลูกต้นจัน แล้วเสด็จฯ ไปยังอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร เพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประวัติความเป็นมาวิทย าลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อาทิ การจัดการเรียนการสอนของวิทยอาลัยฯ ตามพระบรมราโชบายฯ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของวิทย าลัยฯ ประกอบด้วย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หลักสูตรระยะสั้น ผลงานเด่นนักเรียนนักศึกษา เป้าหมายการต่อยอดการจัดการศึกษาในอนาคต ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ฯ สำหรับพระภิกษุ สามเณร และกิจกรรมของจิตอาสา

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉายพระบรมฉาย าลักษณ์ ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการดำเนินงาน แล้วประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังท่าเทียบเรือหน้าวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

ไปยังท่าเทียบเรือตำหนักแพ เสด็จขึ้นจากท่าเทียบเรือตำหนักแพ ไปยังพระที่นั่งวโรภาษพิมาน ประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย สมควรแก่เวลา เสด็จลงจากพระที่นั่งวโรภาษพิมาน ประทับรถยนต์พระที่ยั่ง เสด็จฯกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ