โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโส ตุลาการศาลปค.ชั้นต้น

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโส ตุลาการศาลปค.ชั้นต้น

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 104 ราย อาทิ นายฉัตรชัย นิติภักดิ์ รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่งอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี, นายรังสิกร อุปพงศ์ รองอธิบดีศาลปกครองภูเก็ต ดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่

นายไพศาล บุญเกิด รองอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี ดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี, นายสมศักดิ์ ตัณฑเลขา รองอธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช ดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก และนายภิรัตน์ เจียรนัย รองอธิบดีศาลปกครองสงขลา ดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์

ขณะเดียวกันเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการตุลาการ ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโส ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ จำนวน 133 ราย อาทิ นายอภิรัตน์ ลัดพลี ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์

นางปดารณี ลัดพลี ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์, นายวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดหนองคาย ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 7, นายวิทยา วีระประจักษ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ และนายสุพจน์ แสงประชากุล ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

เรียบเรียง siamstreet

banner

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ