ราชกิจจาฯ ประกาศสภาผู้แทนราฎร ให้ขรก.พ้นจากราชการ จำนวน 3ราย

ราชกิจจาฯ ประกาศสภาผู้แทนราฎร ให้ขรก.พ้นจากราชการ จำนวน 3ราย

วันที่ 7 ส.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากราชการ ใจความว่า เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีข้าราชการรัฐสภาสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ อายุครอบ 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ราชกิจจานุเบกษา

เพราะเกษียณอายุตามมาตรา 80 (2) แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554 ประกอบกับมาตรา 19 แห่งพ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 จึงให้ข้าราชการพ้นจากราชการ จำนวน 3 ราย ดังนี้

ราชกิจจานุเบกษา

1.นายสรศักดิ์ เพียรเวช ตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนรษฎร (นักบริหาร ระดับสูง) ตำแหน่งที่ 1

2.นางนงนุช เศรษฐบุตร ตำแหน่งรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นักบริหาร ระดับสูง) ตำแหน่งที่ 2

3.นายจีรพงศ์ วัฒนะรัตน์ ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกร ระดับทรงคุณวุฒิ) ตำแหน่งเลขที่ 2086

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

เรียบเรียง siamstreet

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ