กรมประมง เปิดศูนย์รับอุทธรณ์ เงินช่วยเหลือเกษตรกร

กรมประมง เปิดศูนย์รับอุทธรณ์ เงินช่วยเหลือเกษตรกร

จากกรณี การประชุมคณะรัฐมนตรี ครม. มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ CO VID รายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. ถึง ก.ค. 2563 รวมวงเงินของโครงการ 150,000 ล้านบาท ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น ทางด้าน นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลภาคการเกษตร จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่

เกษตรกร

1. สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด

2. สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด

3. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด

4. สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน

5. เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1 ถึง 8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 ถึง 4

6. สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด

7. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหรือสาขาใกล้บ้าน และ

8. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด บูรณาการร่วมกันเปิดให้บริการรับ อุทธรณ์เงินช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วแต่ยังประสบปัญหาไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากสาเหตุต่างๆ

เกษตรกร

ทั้งนี้ กรมประมง จึงได้สั่งการให้จัดตั้ง ศูนย์รับอุทธรณ์เงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ในหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมประมง ประกอบด้วย สำนักงานประมงอำเภอ 527 แห่ง และสำนักงานประมงจังหวัด 77 จังหวัด เปิดศูนย์ฯ เพื่อรับเรื่องอุทธรณ์เงินช่วยเหลือ ให้กับเกษตรกรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ที่มีปัญหาดังกล่าวข้างต้นตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ โดยเกษตรกรสามารถเดินทางไปเขียนคำร้องได้ด้วยตนเองที่หน่วยงานทั้ง 8 หน่วยงาน ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 5 มิ.ย. 2563 ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อย่างไรก็ตาม ก่อนเดินทางไปยื่นอุทธรณ์ขอให้เกษตรกรทุกท่านเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์เงินช่วยเหลือ ที่เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th เพื่อจะได้ทราบว่าสิทธิ์การช่วยเหลือของตนเองอยู่ในขั้นตอนใด

ขอบคุณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียบเรียง siamstreet

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ