ธ.ก.ส. เปิดช่องทางใหม่ให้ กู้เงินฉุกเฉิน สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid

ธ.ก.ส. เปิดช่องทางใหม่ให้ กู้เงินฉุกเฉิน สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid

วันที่ 22 พ.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดช่องทางใหม่ สำหรับทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส Covid 19 สำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติดังนี้

เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี (ชั้น A ขึ้นไป)

เป็นลูกค้าเงินฝาก ธ.ก.ส. ที่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝากตามเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส.กำหนด

วิธีการทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์

ธ.ก.ส. จะแจ้งไปยังท่านที่มีคุณสมบัติโดยตรงผ่านช่องทาง LINE Official BAAC Family ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.63 เป็นต้นไป

ท่านที่ได้รับแจ้ง สามารถทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์โดยการคลิกทำสัญญาฯ ผ่าน LINE Official BAAC Family ตามขั้นตอนที่กำหนด.

ทั้งนี้ เฟสบุ๊กเพจ ธกส บริการด้วยใจ ได้รวบรวมคำถาม-ตอบ จาก โครงการ สินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid 19 มาตอบเป็นข้อๆ ดังนี้

1. คุณสมบัติของลูกค้าที่ขอสินเชื่อตามโครงการเป็นอย่างไร

เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้ว

เป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกรที่ยังไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.

อายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี

2. ลูกค้าสามารถขอใช้บริการสินเชื่อผ่านช่องทางใดได้บ้าง

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ LINE : BAAC Family โดยไม่ต้องไปติดต่อที่ธนาคาร และเมื่อทำการลงทะเบียนแล้วให้รอการนัดหมายจากสาขาต่อไป

3. ลูกค้าต้องเตรียมเอกสาร/ข้อมูลอะไรในการลงทะบียนบ้าง

กรณีลูกค้าเดิม เอกสารที่ต้องเตรียม คือ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือของตนเอง

กรณีลูกค้าใหม่ เอกสารที่ต้องเตรียม คือ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือของตนเอง ข้อมูลบุคคลอื่นที่ติดต่อแทนได้ เลขบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. (ถ้ามี)

4. การขอสินเชื่อมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

1. ลูกค้าแสดงความประสงค์ผ่าน LINE: BAAC Family และรอนัดทำสัญญา

2. ธนาคารคัดกรองข้อมูลและนำส่งข้อมูลให้สาขา พร้อมแจ้งการนัดหมายทาง SMS

3. สาขาออกไปทำสัญญาเงินกู้/สอบขึ้นทะบียน ตามสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้ และอนุมัติสัญญาในโปรแกรมช่วยงานภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำสัญญา

4. ธนาคารโอนเงินกู้เข้าบัญชีงินฝากที่มีกับ ธ.ก.ส.

5. ลูกค้าจะได้รับเงินกู้ในวันถัดไปนับจากวันที่อนุมัติ

5. ธนาคารคัดกรองข้อมูลผู้ลงทะบียนก่อนนำส่งข้อมูลให้สาขาในประเด็นใดบ้าง

ธนาคารจะคัดกรองรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ซ้ำซ้อนกับธนาคารออมสินและบุคคลล้มละลายออกก่อนนำส่งข้อมูลให้สาขา

6. ลูกค้าสามารถขอวงเงินสินเชื่อสูงสุดได้รายละเท่าไร

วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 10,000 บาท

7. กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่าไร

คิดอัตราดอกเบี้ยแบบ Flat Rate ในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อเดือน

8. กำหนดระยะเวลาการชำระคืนอย่างไร

กำหนดชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันกู้ โดยปลอดการชำระต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เริ่มชำระตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ขอกู้สามารถเลือกกำหนด ชำระตามที่มาของรายได้ แบ่งเป็น

รายเดือน (24 งวด 429.17 บาท/งวด)

ราย 3 เดือน (8 งวด 1,287.50 บาท/งวด)

หรือราย 6 เดือน (4 งวด 2,575 บาท/งวด)

9. ลูกค้าสามารถขอสินเชื่อได้ถึงเมื่อไร

หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉิน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ของ Covid 19 สามารถขอสินเชื่อได้จนกว่าวงเงินจะหมด ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม 2563

10. ลูกค้าปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (8900/TDR) สามารถกู้เงินตามโครงการนี้ได้หรือไม่

ลูกค้าปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (8900/TDR) แล้ว หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ของ Covid 19 สามารถกู้ได้

11. สมาชิกกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) สามารถกู้เงินตามโครงการนี้ได้หรือไม่

ลูกค้าที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ที่มีสิทธิปรับโครงสร้างหนี้ตามมติ ครม. วันที่ 7 เมษายน 2553 ไม่สามารถกู้เงินสัญญาใหม่ได้ เนื่องจาก มติ ครม. ไม่ให้ก่อหนี้สินเพิ่มเติม รวมถึงลูกค้าที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ชำระหนี้แทนแล้ว

12. ลูกค้าที่มีหนี้ค้างชำระกับธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นๆ สามารถกู้เงินตามโครงการนี้ได้หรือไม่?

กรณีมีประวัติค้างชำระหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นให้สอบสวนข้อมูลถึงมูลเหตุของการค้างชำระ หากเกิดจากเหตุสุจริตและจำเป็น ให้สามารถให้สินเชื่อโครงการนี้ได้

13. ลูกค้าที่ขอกู้เงินตามโครงการ ต้องตรวจสอบข้อมูลเครดิต (Credit Bureau) ก่อนการขอกู้เงินหรือไม่ และรายงานข้อมูลเครดิตบูโรด้วยหรือไม่

กรณีลูกค้าเงินกู้เดิมไม่ต้องตรวจข้อมูลเครดิต (Credit Bureau)

กรณีลูกค้าใหม่ให้ตรวจข้อมูลเครดิตทุกราย และธนาคาร ต้องเสนอรายงานข้อมูลเครดิต (Credit Bureau) สินเชื่อโครงการนี้

14. ในครอบครัวเดียวกัน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน สามารถขอรับความช่วยเหลือได้มากกว่า 1 คนหรือไม่

ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน สามารถพิสูจน์ได้ว่าแยกการทำกินอย่างชัดเจนและได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สามารถขอสินเชื่อโครงการนี้ได้มากกว่า 1 คน

15. กรณียังไม่เป็นลูกค้า ต้องสมัครเป็นลูกค้าที่สาขาตามภูมิลำเนาหรือไม่

กรณีที่ยังไม่ป็นลูกค้า ธ.ก.ส. สามารถขอใช้บริการสินเชื่อตามสาขาที่ระบุจากการลงทะเบียน ผ่านระบบ LINE : BAAC Family

กรณีลูกค้าเดิม ต้องใช้บริการตามสาขาที่ตนสังกัดเป็นลูกค้า เท่านั้น

16. ใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้อื่นในการลงทะเบียนได้หรือไม่

ในการลงทะบียนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือของผู้อื่นลงทะเบียนได้ แต่ต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่จะใช้สำหรับรับการนัดหมายหรือติดต่อกับธนาคารด้วย

17. หากไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถใช้บัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่น ได้หรือไม่

ลูกค้าจะต้องมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. เพื่อรับโอนเงินกู้ กรณีไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถลงทะเบียนได้และให้รอการนัดหมายเพื่อเปิดบัญชีเงินฝากจาก ธ.ก.ส.

18. หากกู้เงินตามโครงการฯ นี้กับธนาคารออมสินแล้ว สามารถขอสินเชื่อกับ ธ.ก.ส. ได้อีกหรือไม่

ไม่ได้ เนื่องจากโครงการนี้เป็นนโยบายให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลผ่าน ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน โดยมีวัตถุประสงค์เดียวก้น ดังนั้น จึงสามารถขอสินเชื่อได้จากธนาคารใครธนาคารหนึ่งเท่านั้น

19. หากต้องการขอสินเชื่อในวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่กี่ยวข้องกับการประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากการแพร่ของ Covid 19 สามารถขอกู้สินเชื่อโครงการนี้ได้หรือไม่

ไม่ได้ เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ต้องการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ของ Covid 19 เท่านั้น

20. หากต้องการสินเชื่อผู้ประกอบการต้องขอสินเชื่อโครงการใด

สามารถติดต่อขอสินเชื่อตามมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมจากการ COVID 19 เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับเสริมสภาพคล่องและลงทุน

21. หากกู้เงินตามโครงการฯ นี้ และชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว สามารถขอสินเชื่อตามโครงการนี้ได้อีกหรือไม่

ไม่ได้ เนื่องจากโครงการนี้ป็นนโยบายให้ความช่วยเหลือของรัฐบาล โดยกำหนดสิทธิ์การขอสินเชื่อได้เพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาโครงการ ดังนั้น เมื่อกู้เงินตามโครงการฯ นี้ และชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว ไม่สามารถขอสินเชื่อตามโครงการนี้ได้อีก

22. หากกู้เงินตามโครงการฯ นี้ แล้ว แต่น้อยกว่า 10,000 บาท จะขอกู้เพิ่มจนเต็มวงเงินได้หรือไม่

ไม่ได้ เนื่องจากโครงการนี้เป็นนโยบายให้ความช่วยเหลือของรัฐบาล โดยกำหนดสิทธิ์การขอสินเชื่อได้เพียงครั้งเดียวตลอดระยะวลาโครงการ ดังนั้น เมื่อกู้เงินตามโครงการฯ นี้แล้ว ไม่สามารถขอสินเชื่อตามโครงการนี้ได้อีก

23. บุคคลในครอบครัวเกษตรกร หมายถึงใครบ้าง

บุคคลในครอบครัวเกษตรกร ในนิยามของโครงการนี้ หมายถึง คู่สมรส, บิดา มารดา, บุตรและคู่สมรส หลาน, ปู่ย่า ตายาย, พ่อตา แม่ยาย, ลุง ป้าน้า อา ที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid

24. กรณีผู้ลงทะเบียนไม่สามารถมาตามนัดหมายได้ ต้องดำเนินการอย่างไร กรณีผู้ลงทะเบียนมีเหตุจำเป็นไม่สามารถมาตามนัดหมายได้และแจ้งธนาคารล่วงหน้าแล้ว สามารถน้ดหมายใหม่เพื่อทำสัญญากู้เงินได้อีก 1 ครั้งถ้ายังไม่มา ให้ถือว่าไม่ประสงค์ดำเนินการ

25. ถ้าผู้ลงทะเบียนไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ เช่น ไม่มีโทรศัพท์มือถือ ไม่มีโปรแกรม LINE เป็นต้น ต้องทำอย่างไร

คำตอบ ถ้าผู้ลงทะเบียนไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถให้บุคคลที่ใกล้ชิด ได้แก่ บุตรหลาน เพื่อนบ้าน หรือพนักงาน ธ.ก.ส. ลงทะเบียนผ่านระบบ LINE : BAAC Family ให้ได้

ข้อมูลจาก ธกส บริการด้วยใจ

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ