ธนาคารออมสินปล่อยกู้ 500,000 บาท ผ่อนนาน 7 ปี เช็กเงื่อนไขเลย

ธนาคารออมสินปล่อยกู้ 500,000 บาท ผ่อนนาน 7 ปี เช็กเงื่อนไขเลย

ธนาคารออมสิน มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินด้วยสินเชื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน สำหรับพนักงานหน่วยงานเอกชนที่ทำข้อตกลง (MOU) กับธนาคาร โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน โดยจุดเด่นของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงเพ่อนำไปชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น จำนวนเงินให้กู้

กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan) ให้กู้ไม่เกิน 500,000 บาท

อายุงานไม่เกิน 2 ปี ให้กู้ได้สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน

อายุงานเกิน 2 ปีขึ้นไป ให้กู้สูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท

อายุงานไม่เกิน 2 ปี ให้กู้สูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน

อายุงานเกิน 2 ปี ให้กู้สูงสุด 15 เท่าของเงินเดือน

ระยะเวลาชำระเงินกู้

ไม่เกิน 7 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติ

เป็นพนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานเอกชน ทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (ส่วนกลาง)

มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ยกเว้น กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan) มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี

มีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป

ไม่สามารถกู้ร่วมได้

เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ