ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้ข้าราชการตุลาการ 3 ราย พ้นจากตำแหน่ง ผู้พิพากษา

ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้ข้าราชการตุลาการ 3 ราย พ้นจากตำแหน่ง ผู้พิพากษา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยสานักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากราชการและพ้นจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เนื่องจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 และครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ได้พิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตุลาการซึ่งมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสและที่ประชุมมีมติเห็นว่าไม่เหมาะสมและไม่เห็นชอบให้ดำรงตาแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นายวิชิต ลีธรรมชโย พ้นจากตาแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

2. นายสุพิศ ประณีตพลกรัง พ้นจากตาแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

3. นายจรัญ เนาวพนานนท์ พ้นจากตาแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการตุลาการ ทั้ง 3 ราย พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ