ราชกิจจาฯ ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งทหารและตำรวจราชองครักษ์พิเศษ 59 นาย

ราชกิจจาฯ ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งทหารและตำรวจราชองครักษ์พิเศษ 59 นาย

วันที่ 21 กันยายน 2565 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ โดยมีเนื้อหาดังนี้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ.2495

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 59 นาย แบ่งเป็น ทหารบก 29 นาย ทหารเรือ 15 นาย ทหารอากาศ 6 นาย และตำรวจ 9 นาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พุทธศักราช 2565

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ