ราชกิจจาฯ ประกาศ ถอดยศนายทหารสัญญาบัตร - เรียกคืนเครื่องราชฯ ฐานประพฤติชั่วร้ายแรง

ราชกิจจาฯ ประกาศ ถอดยศนายทหารสัญญาบัตร - เรียกคืนเครื่องราชฯ ฐานประพฤติชั่วร้ายแรง

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 9 ราย ออกจากยศทหาร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2 และข้อ 4 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่นายทหารสัญญาบัตรทั้ง 9 ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตราตามข้อ 6 และข้อ 7 (2) และ (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 ดังนี้

1. พันโท นรินทร์ เจริญวุฒิชัย สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2556 เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุด ให้ลงโทษจำคุก ในความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (เมทแอมเฟตามีน เพื่อจำหน่ายและจำหน่าย) และสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด คดีถึงที่สุด เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

2. พันโทหญิง จิรประภา หรือชุดาภัทร จารีรักษ์ สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย และจัตรถาภรณ์ช้างเผือก

3. พันตรี นัชชพงษ์ ผิวขาว สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญราชการชายแดน

4. พันตรี ไกรวุฒิ เสาเวียง สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

5. เรืออากาศเอกหญิง ทิพาพันธ์ พิมพ์สมาน สังกัดกองทัพอากาศ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2561 เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

6. ร้อยโท ปกรณ์เกียรติ วรรธนกุลสิริ สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

7. เรืออากาศโท สกนธ์พร พรหมประยูร สังกัดกองทัพอากาศ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

8. ร้อยโท พงค์ประพัฒน์ พันธุ์เกตุ สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเหรียญราชการชายแดน

9. เรืออากาศตรี สิรวิชญ์ กองสุข สังกัดกองทัพอากาศ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือกและเหรียญจักรมาลา

ทั้งนี้ นายทหารสัญญาบัตรทั้ง 9 รายดังกล่าว เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ