ราชกิจจาฯ ประกาศพิทักษ์ทรัพย์ สมบัติ เลาหพงศ์ชนะ หลังศาลสั่งให้ล้มละลาย

ราชกิจจาฯ ประกาศพิทักษ์ทรัพย์ สมบัติ เลาหพงศ์ชนะ หลังศาลสั่งให้ล้มละลาย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ในคดีหมายเลขแดงที่ ล4310/2565 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 1 กรมบังคับคดี และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นายสมบัติ เลาหพงศ์ชนะ ลูกหนี้เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 แล้ว

ดังนั้นนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญติล้มละลาย พ.ศ.2483

และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้ใดมีหน้าที่ตมมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ