สั่งปิด 2 หมู่บ้านด่วน หลังพบติด CV-19 รวดเดียว

สั่งปิด 2 หมู่บ้านด่วน หลังพบติด CV-19 รวดเดียว

วันที่ 4 ธ.ค.64 ที่จังหวัดอุทัยธานี พบการติด CV-19 เป็นกลุ่มก้อนใหญ่จนกลายเป็นคลัสเตอร์ ขึ้นถึง 2 หมู่บ้านในพื้นที่ ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี จากการตรวจหา CV-19 ของกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำประมาณกว่า 1,000 ราย

จนทำให้พบผู้ติดแล้วในครั้งนี้ถึง 48 ราย จนนำไปสู่การประกาศสั่งปิด 2 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 2 บ้านผาทั่ง และหมู่ที่ 5 บ้านสระ ตำบลห้วยแห้ง เพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเพิ่มขึ้น ส่วนต้นตอของการติดในครั้งนี้ยังไม่ทราบว่ามาจากที่ใด โดยอยู่ในระหว่างสอบสวนหาต้นตออยู่ในขณะนี้

โดย นายอดิเรก อุ่นโอสถ นายอำเภอบ้านไร่ ได้ออกหนังสือ คำสั่งอำเภอบ้านไร่ เรื่อง ปิดหมู่บ้านและห้ามเช้า - ออกหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยระบุว่า

ด้วยอำเภอบ้านไร่ ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแห้ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ว่าได้ตรวจคัดกรอง ATK (AntigenTest Kit) ประชาชนในหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 เพื่อคัดกรองการแพร่กระจายของ CV-19

โดยปรากฎมีประชาชนมีผลเป็นบวก จำนวน 48 ราย ทำให้มีกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวัง ทั้งกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง และความเสี่ยงต่ำเป็นจำนวนมาก ทั้ง 2 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายในพื้นที่

มิให้แพร่กระจายเป็นวงกว้าง รวมทั้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (7) มาตรา 34 (7) และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อ ข้อ 7 (1) , ข้อ 10

และข้อ 13 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564นายอำเภอบ้านไร่ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมอำเภอบ้านไร่ (ศปก.อ.)

โดยความเห็นชอบของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมอำเภอบ้านไร่ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 จึงมีคำสั่ง ดังนี้ ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ หมู่บ้านผาทั่ง หมู่ที่ 2 และหมู่บ้านบ้านสระ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของ CV-19 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่กระจาย ในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่เพื่อการรักษาพยาบาล การกู้ชีพ การกู้ภัย การขนส่ง เวชภัณฑ์และสินค้าอุปโภคบริโภค การสาธารณูปโภค การไปรษณีย์ภัณฑ์ หรือกรณีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุม

2. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมตำบล พิจารณากำหนดจุดตรวจคัดกรอง CV-19 ในพื้นที่ตามข้อ 1. และมอบหมายให้เจ้าพนักงานควบคุม พร้อมผู้เกี่ยวข้องตรวจคัดกรองบุคคล ยานพาหนะ ที่ผ่านจุดตรวจคัดกรอง อย่างเคร่งครัด

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือตามมาตรา56 แห่งพระราชบัญญัติพ.ศ.2558 ต้องระวางโทษคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โทษคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง การดำเนินการตามคำสั่งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ ศ.2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ตามมาตรา 16 ของพระราชกำหนดตังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม พ ศ.2564 เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา 18.00 น. เว้นแต่สามารถควบคุมได้อาจพิจารณายกเลิกคำสั่งก่อนกำหนด

อย่างไรก็ตาม จังหวัดอุทัยธานี สั่งปิด 2 หมู่บ้านห้วยแห้งด่วน หลังพบติด CV-19 รวดเดียว 48 ราย

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ